J & F Auto's | Algemene voorwaarden
426
page-template-default,page,page-id-426,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-12.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.2,vc_responsive
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

J & F Auto’s B.V.

 

Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

J & F Auto’s B.V. : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: J & F Auto’s B.V. gevestigd aan de Lageweg 27  2222 AG te Katwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09165391;

koper: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met J & F Auto’s B.V. een overeenkomst aangaat, dan wel die een offerte/aanbieding van J & F Auto’s B.V.   heeft ontvangen of met wie J & F Auto’s B.V.  in enige rechtsbetrekking staat of voor wie  J & F Auto’s B.V. enige rechtshandeling verricht;

overeenkomst: de koopovereenkomst tussen J & F Auto’s B.V. en de koper;
voertuig: de auto, de motor of ieder ander voertuig waarop de overeenkomst betrekking heeft;
ingeruild voertuig: de auto, de motor of ieder ander voertuig dat door de koper wordt ingeruild bij J & F Auto’s B.V.
Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van   J & F Auto’s B.V.  en op alle overeenkomsten tussen J & F Auto’s B.V. en de koper.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover partijen die uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door J & F Auto’s B.V.  vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

Indien J & F Auto’s B.V. niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat J & F Auto’s B.V.  in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 

Aanbiedingen, offertes en prijs

Elke offerte of aanbieding van J & F Auto’s B.V. is vrijblijvend.

De door J & F Auto’s B.V. aan de koper verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden mogen zonder toestemming van J & F Auto’s B.V.  niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

Auto J & F Auto’s B.V. kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van J & F Auto’s B.V. terstond door de koper en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan J & F Auto’s B.V.

De verkoopprijs van het voertuig is exclusief transportkosten en de kosten voor het rijklaar maken van het voertuig, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Totstandkoming van de overeenkomst en annulering

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de koper J & F Auto’s B.V. de overeenkomst hebben ondertekend. De koper ontvangt een exemplaar van de schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de koper ter hand gesteld.

Indien de koper de overeenkomst annuleert, dan worden annuleringskosten aan de koper in rekening gebracht. Deze annuleringskosten bedragen 15% van de aankoopprijs van het voertuig + alle kosten die J & F Auto’s B.V. gemaakt heeft i.v.m. de verkoop van het voertuig. De koper ontvangt een factuur voor de annuleringskosten.

 

Verplichtingen van de koper

De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan J & F Auto’s B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan J & F Auto’s B.V.  worden verstrekt.

Indien de door de koper aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de koper.

De koper is verplicht ervoor zorg te dragen dat het voertuig enkel wordt gebruikt zoals volgt uit de instructies en de technische specificaties.

 

Inruil

De levering van het ingeruild voertuig vindt plaats in de staat waarin het ingeruild voertuig zich op het moment van het sluiten van de overeenkomst bevond.

De levering van het ingeruild voertuig geschiedt op het moment dat de koper het gekochte voertuig bij J & F Auto’s B.V. ophaalt. Het risico van het ingeruild voertuig gaat over op J & F Auto’s B.V. op het moment dat dit ingeruild voertuig feitelijk in het bezit van J & F Auto’s B.V.  gesteld. Tot dat moment komen alle schade en kosten i.v.m. het ingeruild voertuig voor rekening van de koper.

De koper is verplicht alle vereiste papieren van het ingeruild voertuig bij de levering aan J & F Auto’s B.V.  te verstrekken. Komt de koper deze verplichting niet na, dan zal de koper alle kosten die J & F Auto’s B.V. daardoor moet maken aan J & F Auto’s B.V. vergoeden, waaronder tevens dient te worden verstaan waardevermindering van het ingeruild voertuig.

De koper verklaart dat hij J & F Auto’s B.V. heeft ingelicht over alle gebreken aan het ingeruild voertuig, die aan hem bekend zijn. De door de koper J & F Auto’s B.V. bekendgemaakte gebreken zijn in de overeenkomst opgenomen.

Indien het ingeruild voertuig verborgen gebreken blijkt te vertonen, welke op het moment van het sluiten van de overeenkomst aanwezig waren en aan J & F Auto’s B.V. niet bekend waren en die van zodanige aard zijn, dat J & F Auto’s B.V. het ingeruild voertuig niet dan wel niet onder de in de overeenkomst geldende condities zou hebben gekocht, dan heeft J & F Auto’s B.V.  het recht de inruil zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en naar haar keuze het desbetreffende voertuig terug te geven onder restitutie van de overeengekomen inruilprijs dan wel het ingeruild voertuig te behouden onder terugvordering van een gedeelte van de overeengekomen inruilprijs.

 

Leveringstermijn

De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan J & F Auto’s B.V. bekend waren en zij zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Een vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

In het geval dat een vermelde leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van J & F Auto’s B.V. ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Overschrijding van de opgegeven leveringstermijn geeft in geen geval recht op schadevergoeding of om de overeenkomst te ontbinden. De koper heeft wel het recht de overeenkomst te ontbinden indien de koper J & F Auto’s B.V. een ingebrekestelling heeft gestuurd waarin J & F Auto’s B.V. een redelijke termijn wordt geboden om alsnog te leveren en J & F Auto’s B.V. geen gehoor heeft gegeven aan de ingebrekestelling.

 

Levering

Het voertuig wordt geleverd in de staat waarin J & F Auto’s B.V. het voertuig heeft aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. De eventuele afspraken i.v.m. de reparatie van het voertuig voor de levering komen partijen in de overeenkomst overeen.

Levering geschiedt op het moment dat de koper het voertuig ophaalt of laat ophalen bij J & F Auto’s B.V.. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van het voertuig gaat over op de koper op het moment van de levering.

De koper is verplicht het voertuig af te nemen.

Indien de koper het voertuig niet op de overeengekomen leveringsdatum ophaalt, dan is        J & F Auto’s B.V. gerechtigd het voertuig voor rekening en risico van de koper op te slaan. Indien de koper het voertuig niet afneemt en geen gehoor heeft gegeven aan een door          J & F Auto’s B.V.  gestuurde ingebrekestelling, dan worden de opslagkosten + de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 4.3 aan de koper in rekening gebracht.

 

Betaling

De betalingsafspraken komen partijen in de overeenkomst overeen.

Indien de koper niet tijdig betaalt, dan heeft J & F Auto’s B.V. het recht de levering van het voertuig op te schorten totdat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. J & F Auto’s B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die de koper lijdt door de opschorting.

Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen de kosten van invordering, nadat de koper in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van J & F Auto’s B.V. op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Iedere betaling door de koper strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de koper tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 

Staat van het voertuig, klachten en garantie

De koper accepteert het voertuig in de staat zoals deze is op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. De koper is zich bewust van de onderzoek plicht die hij heeft i.v.m. de staat van het voertuig. De koper is verplicht voor het sluiten van de overeenkomst goed na te gaan of het voertuig geschikt is voor het doel waarvoor de koper het voertuig wil gebruiken. De koper van een voertuig, afhankelijk van de ouderdom en de prijs van het voertuig, zal er rekening mee moeten houden dat na de levering van het voertuig reparaties aan het voertuig nodig zijn, ook al was de noodzaak daartoe op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst niet direct zichtbaar.

Op het geleverde voertuig wordt door J & F Auto’s B.V. geen garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst. Wordt door J & F Auto’s B.V.  op het geleverde voertuig een garantie verleend, dan komen partijen de looptijd van de garantie in de overeenkomst overeen. De looptijd van de garantie vangt aan op het moment van de levering van het voertuig. De garantie laat onverlet de rechten en vorderingen die de wet de koper toekent.

Indien de fabrieksgarantie, die is verleend door de fabrikant van het voertuig, (nog) van toepassing is, dan wordt dat in de overeenkomst vermeld en worden de garantievoorwaarden van de fabrikant bij de levering van het voertuig aan de koper verstrekt.

Klachten over het voertuig worden niet (verder) in behandeling genomen en een garantieclaim wordt niet door J & F Auto’s B.V. gehonoreerd indien blijkt dat:

de koper gebreken aan het voertuig niet onverwijld na constatering van het gebrek aan  J & F Auto’s B.V.  meldt;

door de koper en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het voertuig zijn uitgevoerd;

schade en/of het gebrek het gevolg is van een verkeersongeluk;

gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim aan de zijde van de koper;

gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;

gebreken het gevolg zijn van van buitenkomende omstandigheden zoals: brand, natuurrampen, ontploffingen, weersomstandigheden, zonlicht en wegomstandigheden;

het voertuig is blootgesteld aan extreme omstandigheden;

er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

gebreken het gevolg zijn van componenten en/of producten die niet door                        J & F Auto’s B.V.  zijn geleverd;

het een beschadiging of gebrek betreft dat de koper op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst kende of had behoren te kennen als hij het

voertuig bij de totstandkoming van de overeenkomst goed had gecontroleerd.

gebreken of defecten zijn ontstaan door een fout in de productie af fabriek.

Indien J & F Auto’s B.V. erkent dat het voertuig op het moment van de levering niet beantwoordde aan de overeenkomst, dan zal J & F Auto’s B.V., naar haar keuze, het voertuig repareren en/of een vervangend onderdeel leveren of een deel van de verkoopprijs crediteren. De koper is verplicht J & F Auto’s B.V. de mogelijkheid te geven de overeenkomst alsnog na te komen. De aansprakelijkheid van J & F Auto’s B.V. is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 11 is opgenomen.

Indien de koper onterecht een klacht heeft ingediend of onterecht een beroep op de garantie heeft gedaan, dan worden alle (onderzoek)kosten die J & F Auto’s B.V. daardoor heeft gemaakt aan de koper in rekening gebracht.

Wordt door J & F Auto’s B.V. op het geleverde voertuig een garantie verleend, dan geldt het volgende:

De garantie is enkel beperkt tot vervanging van een of meerdere gebrekkige onderdelen. De garantie is exclusief arbeidsloon. Worden werkzaamheden in het kader van de garantie uitgevoerd, dan worden de arbeidskosten voor het uitvoeren van deze werkzaamheden aan de klant in rekening gebracht;

Werkzaamheden die door derden tijdens de garantieperiode aan het voertuig zijn uitgevoerd worden niet door J & F Auto’s B.V. vergoed, tenzij anders is overeengekomen. Bij een beroep op de garantie dient de koper te allen tijde eerst   J & F Auto’s B.V.  de mogelijkheid te geven het gebrek te herstellen;

Het vervangen van een onderdeel binnen de garantie verlengt de garantieperiode niet.

 

Aansprakelijkheid en verjaring

J & F Auto’s B.V. kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden;

enige daad of nalatigheid van de koper, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de koper te werk zijn gesteld.

J & F Auto’s B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat J & F Auto’s B.V. is uitgegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien de koper of een derde wijzigingen aanbrengt aan het voertuig, sluit J & F Auto’s B.V.  iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

J & F Auto’s B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met of schade aan het voertuig, door verkeerd of ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met de gebruikshandleiding of gebruik in strijd met de technische specificaties.

Het deelnemen aan het verkeer brengt altijd risico’s met zich mee. J & F Auto’s B.V. is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor gevaarlijke situaties, ongevallen of botsingen met het voertuig. J & F Auto’s B.V. is niet aansprakelijk voor schade, zoals lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of schade aan derden, ten gevolge van het gebruiken van het voertuig. De koper is er te allen tijde zelf verantwoordelijk voor dat hij en/of een derde voorzichtig omgaat met het voertuig. Het gebruik van het voertuig is geheel voor risico van de koper.

Indien J & F Auto’s B.V. naar haar oordeel genoodzaakt is maatregelen te treffen c.q. medewerking te verlenen aan door een importeur en/of fabrikant geïnitieerde terugroepactie ter voorkoming van (verdere) schade ten gevolge van aanspraken van afnemers op grond van een gebrek aan geleverde voertuigen of een onderdeel daarvan, verplicht de koper zich aan zulke maatregelen medewerking te verlenen. J & F Auto’s B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de koper lijdt door geïnitieerde terugroepacties.

J & F Auto’s B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan doordat de koper het voertuig niet goed heeft onderhouden of heeft verwaarloosd.

J & F Auto’s B.V. is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, kosten voor vervangend vervoer, sleepkosten, reiskosten, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

Indien J & F Auto’s B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van J & F Auto’s B.V.  beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van J & F Auto’s B.V. gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van J & F Auto’s B.V.  beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de verkoopprijs van het voertuig.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de koper uit welken hoofde ook jegens       J & F Auto’s B.V. vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de koper deze rechten en/of bevoegdheden jegens            J & F Auto’s B.V.  kan aanwenden, met dien verstande dat voor de koper zijnde een particulier een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

Indien de koper niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens J & F Auto’s B.V.  handelt, dan dient de koper alle schade te vergoeden die J & F Auto’s B.V. daardoor lijdt.

 

Opschorting en ontbinding

Indien er beslag wordt gelegd op zaken van de koper, de koper surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, of ingeval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de koper, heeft J & F Auto’s B.V. het recht (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van      J & F Auto’s B.V. op schadevergoeding.

Indien de koper een van zijn verplichtingen jegens J & F Auto’s B.V. niet nakomt of                J & F Auto’s B.V. vreest dat de koper zijn verplichtingen niet zal nakomen en de koper is niet in staat om op eerste verzoek van J & F Auto’s B.V. adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, dan heeft J & F Auto’s B.V. het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van J & F Auto’s B.V. op schadevergoeding.

Voorts is J & F Auto’s B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van J & F Auto’s B.V.  op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien J & F Auto’s B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Overmacht

J & F Auto’s B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: stroomstoring, internetstoring, weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; epidemieën; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan goederen bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van goederen aan J & F Auto’s B.V. door haar leveranciers; ex- en importverboden; diefstal; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van J & F Auto’s B.V. of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van J & F Auto’s B.V., van haar leverancier of van het door J & F Auto’s B.V. ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van J & F Auto’s B.V..

Indien er sprake is van overmacht, dan zal J & F Auto’s B.V. niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan en zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren zullen zowel                   J & F Auto’s B.V.  als de koper gehouden zijn om die te benutten.

Indien de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden.

 

Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak J & F Auto’s B.V.  gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en J & F Auto’s B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is J & F Auto’s B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de koper niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op elke overeenkomst tussen J & F Auto’s B.V. en de koper is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de koper en J & F Auto’s B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar J & F Auto’s B.V. gevestigd is. De koper zijnde een particulier heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat J & F Auto’s B.V.  schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.